Overarm
Fraktura colli humeri DS42.2

Caput og collum humeri fraktur
Inddeles i 2,3 eller 4 fragmentfrakturer efter Neer.
Undersøgelse:
Direkte og indirekte ømhed. Vurdere evt. n. axillaris påvirkning. Standard fraktur optagelser: A-P samt lateral (Y-billede). Ved 3- eller 4-part frakturer laves supplerende CT-skanning. Påvirkning af n. axillaris med sensibilitetstab på laterale overarm og paralyse af m. deltoideus er oftest neurapraxi (manglende nerveledning grundet traume mod ikke-overskåret nerve, oftest spontan remison i løbet af 6-8 uger). Ved manglende bedring henvise til ENG ved neurofysiologisk afdeling.
Der gøres blodtypebestemmelse, hvis det forventes, at patienten skal opereres.

Behandling:

Pt >60 år
behandles som udgangspunkt konservativt uanset fraturmønster da der ikke foreligger nogen evidens for bedre outcome ved operation.
Der anlægges en collar’n cuff i 1 uge, herefter ambulant opfølgning i Akut Dagklinik med røntgenkontrol. Ved kontrolen udfærdiges genoptræningsplan ved fysioterapeut og patienten påbegynder svingøvelser.
Patienten skal ikke sættes til kontrol for rotator cuff læsion, da det er en meget sjælden skade i forbindelse med fraktur. Hvis der under genoptræningen i kommunalt regi opstår mistanke om rotator cuff læsion, skal der henvises til egen læge til kontrol af rotator cuff læsion.
HUSK – anbefale egen læge, om at henvises til osteoporoseudredning.

Pt <60år
Inferior subluksation af caput humeri ses oftest pga. hæmartron og nedsat muskeltonus. Bedres oftest i løbet af nogle uger.

Udislocerede frakturer:

Collar´n Cuff. Må aftages og bruges efter behov.Fri aktiv ubelastet mobilisering. Max 1 kg. belastning de første 6 uger. Rtg. kontrol i Akut Dagklinik efter 1 og 2 uger mph. vurdering af evt. frakturskred. Afsluttede kontrol med rtg. efter 6. uge. Ved heling tillades fri mobilisering uden restriktioner.

Dislocerede frakturer:

To-part frakturer: Hyppigst fraktur gennem collum chirurgicum, men dislocerede tuberculum majus frakturer ses også ofte (>½ cm). Osteosynteres sædvanligvis med skinne og skruer. Mindre tuberculum majus afrivninger behandles som ”rotator cuff ruptur”.

Tre-part frakturer: Ved indikation for operation foretages ved god knoglekvalitet osteosyntese med skinne og vinkelstabile skruer. Ved udtalt osteoporose og/eller samtidig luksation indsættes hemialloplastik.

Fire-part frakturer: Ved indikation for operation vælges fortrinsvis hemialloplastik.

OBS: Ved disloceret to-part frakturer (> ½ cm) og tre/fire-part frakturer konfereres med mellemvagt/traumevagt mhp. operation og evt. CT-scanning til præoperativ vurdering.


BØRN
Greenstick:
Collar’n’cuff i 3 uger. Afsluttes ved egen læge
Epifysiolyse Type SH2:
Forskydning < 1 knoglebredde. Konservativ behandling. Rtg kontrol 1 uge Bør dog konfereres med mellemvagt/traumevagt.
Tuberculum majus fraktur DS 42.2

Der anlægges en collar’n cuff i 3 uger til aflastning. Skal undgå abduktion og udadrotation indtil 1. kontrol.
Rtg kontrol i Akut Dagklinik efter 12- 14 dage.
Passive øvelser må suppleres med ledet aktive øvelser.
SKAL konfereres med mellemvagt/traumevagt, hvis der er dislokation eller tvivl om behandling.
Fraktura corporis humeri DS 42.3

Ofte lokaliseret til midterste tredjedel af diafysen.
Inddeles i tvær-, skrå- eller spiralfraktur. Kan være komminut og evt. åben ved højenergitraumer.
HUSK at undersøge kar- og nerveforhold distalt for frakturen.
Røntgen:
Angiver typen samt dislokation. Ved komminut fraktur kan suppleres med CT scanning.
Behandling / ambulant forløb:
Ofte konservativt når fragmenterne har kontakt. Ved manglende kontakt mellem frakturenderne kontaktes mellemvagt/traumevagt.
Der anlægges vinkelgipsskinne.
Der anlægges Sarmientobandage ved ergoterapeut i Akut Dagklinik, når armen er passende afhævet.
Herefter kontrol med røntgen i Akut Dagklinik.
Helingstid typisk 12-16 uger. Frakturheling følges ambulant i Akut Dagklinik med 4 ugers røntgen kontroller indtil heling.

BØRN
Fixeret mitella i 3-4 uger
OBS Neurovaskulære forhold inkl. radialisparese!
Fraktura partis distalis humeri DS 42.4

Udisloceret:
Vinkelgips i max 3 uger. De suprakondylære frakturer ved voksne, som er ustabile, har høj tendens til pseudartrosedannelse, derfor er der en mere udvidet operativ tilgang til disse frakturer. Konf med mellemvagt/traumevagt.
Klinisk og rtg. kontrol efter 1, 2 og 6 uger.
Disloceret: Indl. til osteosyntese.

BØRN
Udisloceret: Vinkelbandage i 3 uger
Disloceret: (vinkler > 10˚, >2 mm eller roterer). Indl til reponering og fiksering i GA.
Rtg kontrol efter 1 og 3 uger
OBS Neurovaskulære forhold!